1 lutego 2015
Brigida, Iga, Ignacy

Zielona szkoła 2013

zielona-szkola-2013

Zie­­lo­­na szko­­ła dla szko­­ły pod­sta­­wo­­wej i gi­m­na­­zjum od­bę­­dzie się w te­r­mi­­nie 3–7 czer­w­ca. Wy­­je­ż­dża­­my do ośro­d­ka Gwa­­rek w Pię­k­nej Gó­­rze od­da­­lo­­ne­­go 3 km od Gi­­ży­c­ka.

Pliki z programem zajęć do pobrania:

Regulamin wycieczki

zielona-szkola jadlospis-czerw

informacja

plan

 Preparation-Centre 1 RGB-m 

    logo OI neu1

 Szkola-Odkr-Tal-200

uwaga-klasy-1-2015

9 lu­te­go (po­nie­dzia­łek)) o godz.18:00 w sali gim­na­stycz­nej, od­bę­dzie się spo­tka­nie z ro­dzi­ca­mi uczniów ubie­ga­ją­cych się o przy­ję­cie do kla­sy pierw­szej szko­ły pod­sta­wo­wej. Za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­nie ofer­ta na­szej szko­ły oraz or­ga­ni­za­cja za­jęć pod­czas przy­jęć.

 puchar-2015

KMA  MKM-3
oferta-gimnazjum oferta-sp
 kumulacja-logo-2 projekty-gimnazjalne