1563936611,212.75.117.10,2C3AE834F060,10,12,12,SSP10_PL,0.9.9 UrsaMaior V3 2_4_1,0,0,0