1573874334,212.75.117.10,2C3AE834F060,24,44,58,SSP10_PL,0.9.9 UrsaMaior V3 2_4_1,0,0,0