Kinematyka ruchu jednostajnego i jednostajnie zmienego

Zadanie 1

Udowodnij, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym, w którym prędkość początkowa jest równa zeru, droga przebyta w trzynastej sekundzie jest równa drodze przebytej w czasie pierwszych pięciu sekund ruchu, niezależnie od wartości przyspieszenia.

Zadanie 2

Dwaj rowerzyści wyruszyli jednocześnie z jednego miejsca. Pierwszy z nich jechał ruchem jednostajnym z prędkością 500 m/min a drugi 300 m/min. Po czasie 5 min drugi zatrzymał się i i zaczął jechać ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 0,2 km/min2. A) Po jakim czasie dogoni on pierwszego rowerzystę? b) Jaką prędkość będzie miał każdy z nich? c) Jaka drogę przejadą do momentu spotkania?

Dynamika

Zadanie 1.53

Prędkość wylotowa pocisku karabinowego jest równa 800 m/s. Długość lufy jest równa 64 cm. Oblicz czas ruchu pocisku w lufie i jego przyspieszenie, zakładając, że w lufie pocisk porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Zasada zachowania pędu

Zadanie 1

Dwie kule o masach 5 kg i 2 kg poruszają się w kierunkach wzajemnie prostopadłych z prędkościami 0,6 m/s i 0,2 m/s. Znajdź sumę pędów tych kul.

Zadanie 2

Lodołamacz o masie 500 t płynący z prędkością 10 m/s z wyłączonym napędem, zderzył się z krą i zaczął ją pchać przed sobą tak, że jego prędkośc zmalała do 2 m/s. Oblicz masę kry, pomiń opory ruchu.

Zadanie 3

Lokomotywa ciągnie wagon do którego jest ładowany węgiel w czasie jazdy. Lokomotywa musi utrzymać stałą prędkość 12 km/h. Cały ładunek piasku ma masę 20 t i jest wsypywany w czasie 20 s. Oblicz dodatkową siłę, jaką musi działać lokomotywa w czasie załadunku.

Zadanie 4

Oblicz ciśnienie jakie wywiera powietrze na płytę o powierzchni 0,5 m2 ustawioną prostopadle do kierunku wiatru wiejącego z prędkością v=20 m/s. Wskazówka: wybierz do rozważań prostopadłościan lub walec powietrza o podstawie odpowiadającej płycie i wysokości równej drodze jaka przebywa powietrze w czasie np. 1 s. Uwzględnij gęstość powietrza 1,3 kg/m3

TARCIE

Zadanie 1

Samochód o masie 2 t i prędkości 15 m/s zahamował w ten sposób, że koła zostały całkowicie zablokowane. Z nieruchomym kołami pokonał drogę 12 m. Oblicz współczynnik tarcia opon o jezdnię.

Zadanie 2

Wpychamy szafę o masie 100 kg na górę, po równi o kącie 30 stopni. Oblicz siłę, jaką musimy działaćjeśli współczynnik tarcia jest równy f.

Zadanie 3

Znajdź współczynnik tarcia w następującym doświadczeniu. Kładziemy przedmiot na równi poziomej i powoli zwiększamy kąt nachylenia aż do momentu gdy przedmiot ruszy. Z tego kąta możemy wyprowadzić współczynnik tarcia. (sinus, cosinus, tangens). Jeśli zbyt trudne to nie ślęczeć nad tym.

CIEPŁO WŁAŚCIWE

Proponuję zrobić chociaż 2.1.3 i 2.1.7